Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali. Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, osoby prawne i…

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1 Szybka Ścieżka

Cel działania Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Przedmiot dofinasowania Wsparcie przeznaczone jest na realizację prac badawczo-rozwojowych, o ile przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Beneficjenci Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie. Min./max. wartość dofinansowania Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN Intensywność wsparcia Dla badań przemysłowych: 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych…

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2.1 Badania na rynek

Cel działania Celem działania jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali świata nowego lub znacząco ulepszonego produktu bądź usługi. Przedmiot dofinasowania Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Beneficjenci Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie. Min./max. wartość dofinansowania Minimalna wartość projektu wynosi 10 mln PLN Maksymalna wartość dotacji wynosi 20 mln PLN  Maksymalna wartość projektu…